Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w internacie CKZiU

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych:

 1. Naprawa elewacji – około 100m2 na budynku internat CKZiU, Pionki, ul. Sportowa 2

Zakres prac:

 1. skucie luźnego tynku
 2. zagruntowanie powierzchni
 3. wykonanie nowej wyprawki tynkarskiej
 4. wykonanie tynku w postaci nakrop ku
 5. malowanie

 

2 .Wykonanie robót dekarskich (w zakresie obróbek)  na dachu budynku internatu CKZiU

Zakres prac:

 1. demontaż starego orynnowania
 2. wycięcie pasa nadrynnowego
 3. reperacja dachu pod pasem nadrynnowym
 4. wykonanie i montaż nowego pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej
 5. montaż papy termozgrzewalnej na pasie nadrynnowym i łączenie pasa z papą
 6. montaż nowych rynien na długości 110 mb wraz z systemem mocowań

 

Zamawiający podzielił zamówienia na 2 części według opisu jak wyżej. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zamówienie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części – najpóźniej do 15 października 2019 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • Magdalena Wiśniewska – dyrektor CKZiU , Tel:697085689

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców przy udziale pracownika Zamawiającego. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Magdaleną Wiśniewską w godzinach od 900 do 1400 od poniedziałku do piątku

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 80 %

Okres gwarancji 20 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. ofertę cenową
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 20 września 2019 roku, do godziny 1000 na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki – sekretariat szkoły. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – ROBOTY BUDOWLANE Internat CKZIU

 

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *