Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w internacie CKZiU

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych:

 1. Naprawa elewacji – około 100m2 na budynku internat CKZiU, Pionki, ul. Sportowa 2

Zakres prac:

 1. skucie luźnego tynku
 2. zagruntowanie powierzchni
 3. wykonanie nowej wyprawki tynkarskiej
 4. wykonanie tynku w postaci nakrop ku
 5. malowanie

2 .Wykonanie robót dekarskich (w zakresie obróbek)  na dachu budynku internatu CKZiU

Zakres prac:

 1. demontaż starego orynnowania
 2. wycięcie pasa nadrynnowego
 3. reperacja dachu pod pasem nadrynnowym
 4. wykonanie i montaż nowego pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej
 5. montaż papy termozgrzewalnej na pasie nadrynnowym i łączenie pasa z papą
 6. montaż nowych rynien na długości 110 mb wraz z systemem mocowań

Zamawiający podzielił zamówienia na 2 części według opisu jak wyżej. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zamówienie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części – najpóźniej do 15 października 2019 r.

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • Magdalena Wiśniewska – dyrektor CKZiU , Tel:697085689

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców przy udziale pracownika Zamawiającego. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Magdaleną Wiśniewską w godzinach od 900 do 1400 od poniedziałku do piątku

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 80 %

Okres gwarancji 20 %

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. ofertę cenową
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 20 września 2019 roku, do godziny 1000 na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki – sekretariat szkoły. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – ROBOTY BUDOWLANE Internat CKZIU

CKZiU.1072.2019                                                                                            Pionki, 20 września 2019r.

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Wykonanie robót budowlanych w Internacie CKZiU

                                                                         

Informacja z otwarcia ofert 

 

 Zamawiający, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,  Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017.1579. poźn. zm.), informuje, że publiczne otwarcie ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie  na wykonanie robót budowalnych w Internacie CKZiU Pionki, odbyło się w dniu 20.09.2019r. o godzinie 14.00 w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego.  Przed otwarciem ofert Zamawiający oświadczył, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznacza następującą kwotę 40.860

Komisja powołana przez Dyrektora szkoły stwierdziła, ze w terminie składania ofert, tj. do dnia
20 września sierpnia 2019 do godziny 9.00 wpłynęło 3 oferty. 

 

 Oferty złożyli: 

L.p.Nazwa i adres wykonawcy, okres gwarancjiCena ofertowa brutto
1.„JAREXBUD” Przedsiębiorstwo Budowalno Instalacyjne, Jarosław Marszałek, ul. T. Mazowieckiego 11/49,
26-600 Radom, 

Okres udzielonej gwarancji : 24 miesiące

93.480,00 zł
2IZOBUD Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Mikołaj Maj, ul. Romualda 2/49, 25-322 Kielce

Okres udzielonej gwarancji : 12 miesięcy

55.710,00 zł
3.ROBUS Sp. z o.o , ul. Prosta 32, 05-090 Raszyn

Okres udzielonej gwarancji : 36 miesięcy

40.529,00 zł

                                                 (-) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *