O egzaminie

„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

 1. ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 2. ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 3. ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 4. ‎osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 5. ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 6. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do oke.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 1. ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
 2. ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

 

Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

 

W 2017 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

 1. 9 stycznia – 23 lutego (część pisemna – 12 stycznia), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
 2. 16 czerwca – 8 lipca (część pisemna – 20 czerwca), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
 3. tylko kwalifikacje Z.22 i Z.23 8 maja – 7 czerwca (część pisemna: Z.22 – 8 maja, Z.23 – 6 czerwca)

Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym tutaj

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE NA STRONIE:  https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/strona-o-egzaminie/