Matura 2022

 

ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI

NA EGZAMIN MATURALNY

przeprowadzany w maju 2022 roku

 

 

KTO?do kogo składado kiedy?

(deklaracja wstępna)

do kiedy? (deklaracja ostateczna)wzór deklaracji (załącznik)
A. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r.do dyrektora szkoły macierzystejdo 30.09.2021do 7.02.20221a

(Deklaracja A)

B. Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021.do dyrektora szkoły macierzystejdo 30.09.2021 nieobowiązkowodo 7.02.20221a

(Deklaracja A)

C. Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE

·         Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.

do dyrektora szkoły macierzystejdo 31.12.20211a + 2

(Deklaracja A + Załącznik 2)

D.Absolwenci, których szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona

·         Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.

do dyrektora OKEdo 31.12.20211b

(Deklaracja B)

E.Absolwenci nieistniejących już typów szkół

·         Absolwent uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

·         Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie.

do dyrektora OKEdo 31.12.20211b

(Deklaracja B)

F. Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern

·         Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą.

·         Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do dyrektora OKEdo 31.12.20211b

(Deklaracja B)

G. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości.do dyrektora OKEdo 31.12.20211b

(Deklaracja B)

H. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.).do dyrektora OKEdo 31.12.20211c

(Deklaracja C)

 

Pełna informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 dostępna jest na stronachwww.cke.gov.plwww.oke.waw.pl)

 

 

INFORMACJA O ZASADACH SKŁADANIA DEKLARACJI DO DYREKTORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WARSZAWIE

na egzamin maturalny w roku 2022

 

Osoby

  • wymienione w punktach D, E, F, G, H,
  • mieszkające w województwie mazowieckim
  • zamierzające przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

 

przesyłają pocztą na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa

lub składają osobiściew terminie do 31 grudnia 2021następujące dokumenty:

 

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej LUB świadectwo dojrzałości – oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem (oryginał świadectwa zostanie odesłany wraz z informacją o szkole, do której absolwent został skierowany);
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ewentualną zmianę nazwiska (np. dowodu osobistego);
  • wypełnioną odpowiednią deklaracjęDeklaracja BlubDeklaracja C dostępną na stronach internetowych www.cke.gov.pl;www.oke.waw.pl;
  • kopię opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającej specyficzne trudności w nauce lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej.

 

 

Uwaga: Każdy absolwent ma obowiązek upewnić się, czy nie dotyczy go obowiązek wniesienia opłaty za egzamin!

Obowiązek wniesienia opłaty za egzamin dotyczy osób, które:

  • przystępują do egzaminu maturalnego z danego przedmiotupo raz trzeci lub kolejny

lub

  • deklarująpo raz drugi egzamin z tego samegoprzedmiotu dodatkowego, do którego wcześniej nie przystąpili.

Opłatę należy wnieść w terminie od 1.01.2022 r. do 7.03.2022 r.

1 stycznia 2022 r.na stronie OKE w Warszawie w zakładce „opłaty za egzaminy” zostanie podany numer konta oraz zostanie uruchomiona aplikacja do sprawdzenia, czy dany zdający ma obowiązek opłaty.