Rekrutacja 2021/2022

Ankieta osobowa kandydata do szkoły 2021 plik do pobrania

Wypełnioną ankietę należy wysłać na adres : rekrutacja.ckziu.pionki@gmail.com

 

Zasady rekrutacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach plik do pobrania

 

Dokumenty dla uczniów chcących skorzystać z noclegów w szkolnym internacie dokumenty do pobrania

 

 

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

 

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły – „Ankieta osobowa kandydata do szkoły”* wraz
  z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

 

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwo ukończenia szkoły  należy złożyć od
  25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

 

 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

 

 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego, o ile   nie zostały one   złożone  w  uzupełnieniu wniosku
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 

 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r.zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

 

*Ankieta osobowa kandydata do CKZiU Pionki znajduje się w zakładce -Rekrutacja 2021/2022, na stronie naszej szkoły www.czerwone.edu.pl