Formularz zgłoszeniowy

Opłatę wynikającą z uczestnictwa należny przekazać do 30 sierpnia 2019 r. na konto:

Bank Spółdzielczy O/Pionki

nr : 88 9141 0005 0000 1108 2000 0010

Tytułem: Jubileusz

Warunki rezygnacji:

  1. Rezygnacja z udziału w jubileuszu musi nastąpić poczta elektroniczną na adres: jubileusz.ckziu.pionki@gmail.com w tytule wiadomości: Rezygnacja.
  2. W przypadku wycofania zgłoszenia do dnia 15 sierpnia 2019 r. cała kwota wpłacona zostanie zwrócona
  3. W przypadku wycofania zgłoszenia do dnia 15 września 2019 r. 50% kwoty wpłaconej zostanie zwrócona