Zapytanie ofertowe robót budowlanych w sali gimnastycznej CKZiU w Pionkach

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja techniczno-budowlana remontu w sali gimnastycznej CKZiU w Pionkach przy ul. Aleja Jana Pawła II 7:

 1. Remont posadzki – około 520m2

Zakres prac:

– rozbiórka starego parkietu

– rozbiórka osłon grzejnikowych

– wykonanie izolacji

– wykonanie ślepej podłogi

– montaż deszczułek

– montaż osłon grzejnikowych

– lakierowanie posadzki

 

2 .Wykonanie robót dekarskich na dachu sali gimnastycznej CKZiU w Pionkach:

Zakres prac:

– demontaż istniejącego pokrycia

– montaż lekkiej obudowy dachu wykonanej z płyt warstwowych

– obróbki blacharskie – montaż pasów nadrynnowych

– montaż rynien dachowych

– montaż rur spustowych

 

3.Malowanie ścian – około 800 m2

Zakres prac:

– gruntowanie podłoży

– dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

 

4.Wyposażenie sali gimnastycznej:

Zakres prac:

– wyposażenie boisk do koszykówki – główne i pomocnicze

– wyposażenie boiska do siatkówki

– wyposażenie boiska do piłki ręcznej

– wyposażenie boiska do tenisa ziemnego

– dostawa i montaż drabinek gimnastycznych

 

5.Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej:

Zakres prac:

– obsadzenie kratek wentylacyjnych

– montaż wentylatorów elektrycznych o wydajności 100 m3/h

– montaż przewodów wentylacyjnych

 

 

Zamawiający podzielił zamówienia na 5 części według opisu jak wyżej.

 1.   Termin składania oferty:

– najpóźniej do 16 marca 2020 r. do godz. 9.00

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 16 marca 2020 roku, do godziny 900 na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki – sekretariat szkoły. Na kopercie proszę umieścić napis: OFERTA – WYCENA ROBÓT BUDOWLANYCH W CKZiU W PIONKACH.

 

 

5.Miejsce lub sposób uzyskania informacji określające szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • Magdalena Wiśniewska – dyrektor CKZiU , Tel: 697085689

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców przy udziale pracownika Zamawiającego. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Magdaleną Wiśniewską w godzinach od 900 do 1400 od poniedziałku do piątku.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

– ofertę cenową

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Termin składania pełnej dokumentacji:

– najpóźniej do 23 marca 2020 r. do godz. 9.00

 

 1. Pełna dokumentacja powinna zawierać:

 

– opis techniczny przedsięwzięcia

– zbiorcze zestawienie kosztów, według schematu  (do pobrania   Załącznik nr 1 )

– harmonogram rzeczowo – finansowy zadania inwestycyjnego

– ewentualne inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności    przyjętych rozwiązań projektowych

 

9.Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 

 1. Kryteria oceny ofert

Cena 80%

Okres gwarancji 20%

 

11.Pozostałe informacje:

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe.
 2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia zapytania ofertowego bez zawarcia umowy.

 

Aktualizacja 16.0.2020:

Protokół z otwarcia kopert:

plik do pobrania: otwarcie ofert

 

 

 

Udostępnij

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *